1
مقاومت مردم در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با رهبری امام خمینی وصف ناشدنی است. در اولین
روزهاى جنگ، دهها هزار تن از نیروهاى مردمى و داوطلب با پیام هاى امام خمینى براى كمك به
نیروهاى نظامى عازم جبهه ها شدند و در نخستین مرحله، پیشروى دشمن با جانبازى رزمندگان اسلام
متوقف گردید. نبرد، بسیار نابرابر و باورنكردنى بود .امام خمینى مثل همیشه تكیه گاهش خدا و مردم
خداجو بود. او با یك سلسله سخنرانی ها و پیام هاى متوالی مردم را آماده نبردى سخت و طولانى
مدت كرد. فرمان امام مبنى بر بسیج عمومى و تشكیل ارتش بیست میلیونى )بسیج مستضعفان (با
استقبال جوانان انقلابى ایران مواجه و آموزش و اعزام بسیجیان به جبهه ها فضاى ایران را دگرگون
ساخته بود. موفقیت هاى پیاپى رزمندگان سپاه اسلام آثار شكست را در جبهه بعثی ها نمایان می
ساخت. حضرت امام برطبق آیات قرآنى معتقد به وجوب دفاع تا رفع تجاوز و تنبیه متجاوز بود.
صدام حسین به نیروهایش وعده فتح سه روزة مناطق تعیین شده و یكسره كردن كار جنگ را داده بود
و طبق محاسباتش نیازى ندیده بود تا خود را براى جنگ فرسایشى طولانى مدت آماده كند اما دفاع
تلاش نظامیان بعثى براى شكستن خطوط .مقدس مردم ایران سبب زمین گیر شدن ارتش عراق شد
دفاعى در چند مرحله با به جاى گذاشتن تلفات سنگینى به شكست انجامید. این واقعیت هاى محاسبه
نشده و تلخ براى امریكا ، دور تازه اى از فشارهاى سیاسى بر ایران با سردمدارى كاخ سفید و از طریق
2
مجامع بین المللى و كشورهاى عربى را در بر داشت. آنها به جاى محكوم كردن این تجاوز آشكار،
جمهورى اسلامى را تحت فشار گذاشتند كه آتش بس پیشنهادى را بپذیرد. آتش بس در آن شرایط جز
جایزه دادن به صدام و نایل ساختن او و دشمنان انقلاب به آنچه كه نتوانسته بودند به طور كامل از
طریق حمله نظامى به دست آورند، مفهوم دیگرى نداشت. ایران جنگ را آغاز نكرده بود كه اینك آن
را متوقف سازد. ایران براى سد پیشروى دشمن، در سخت ترین شرایط دفاع م ى كرد و دشمن ده ها
شهر و صدها روستا و مناطق گسترده نفت خیز غرب و جنوب كشور و چندین هزار كیلومتر مربع از
صدام آتش بس را براى تجدید قوا و حملة مجدد براى رسیدن به هدف .خاك ایران را اشغال كرده بود
هاى اصلى خود مى خواست و پذیرش آتش بس از سوى ایران به معناى آن بود كه عراقِ متجاوز در
عمق خاك ایران باقى بماند و آنگاه جمهورى اسلامى براى هر متر مربع از خاك اشغال شده اش سالها
امتیاز بدهد و از مجامع بین المللى و دلال هاى سیاسى و در نهایت عامل اصلى جنگ یعنى امریكا ،
.تخلیه خاك كشورش را گدایى كند
این منطقى نبود كه هیچ آزادة غیرتمندى پذیراى آن باشد تا چه رسد به امام و مردمى كه به تازگى از
.میدان قیام علیه دیكتاتورترین شاه منطقه، پیروز بیرون آمده بودند
در مقاله حاضر سعی كرده ام دفاع مقدس را از ابعاد مختلف به رشته تحریر در آوردم همچنین دیدگاه
حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای را در مورد دفاع مقدس در این
مقاله عنوان كرده ام همچنانكه بنا به فرموده مقام معظم رهبری دوران هشت سال هی دفاع مقدس « اوج
افتخارات ملت ایران است » و همچنین فرموده اند « اگر بخواهیم انقلاب و كشور بیمه باشد، باید این
شور و شوق، این حركت عمومی و بسیج ملت را روز به روز تقویت كنیم .» و تا حد امكان تلاش شده
تا مقاله كتابخانه ای نوشته شود و از دیگر مشخصه ها و مزایای مقاله تازگی و سادگی آن می باشد و
علاقه به تحقیق در مورد دفاع مقدس و نقش مردم و خصوصا نقش جوانان ایران اسلامی در دفاع
مقدس انگیزه بنده را در جمع آوری و نوشتن این مقاله دو چندان كرده , بدون تردید نوشتن مقاله ای
با این عنوان آرزوی هر جوان ایرانی می باشد