یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر دگرگونی در ساختار حکومت و شرایط پس از پیروزی، مسأله برکناری و فرار افراد وابسته
و سر سپرده به رژیم گذشته از کادر اداره حکومت و جایگزینی افراد انقلابی و جدید است. رخدادی که در این میان، احتمال
وقوع آن بسیار زیاد است، نفوذ افراد و شخصیتهای ضعی فاراده و سازشکار به درون کادر رهبری جدید و ایفای نقش در ادامه
.روند اداره حکومت های نوپاست
مروری به همه انقلاب ها و خیزش های قرون گذشته، به خوبی نشان دهنده این حقیقت است که این گروه از افراد نفوذی و
متمایل به خواست دشمن، ضربات هولناکی را بر پیکره انقلاب ها وارد کرده اند و در بسیاری از موارد شدت این ضربات به
.اندازه ای بوده است که این انقلابها از مسیر از پیش تعیین شده خارج و سرانجام به شکست انجامیده اند
یکی از دلایل استفاده از این افراد در کنار رهبران و در کادر رهبری، نبود افراد تحصیل کرده و آشنا با علوم مربوط به اداره
کشور بوده و این در حالی است که این مشکل امروزه برطرف شده و در کشورهای گوناگون، شمار بسیاری از جوانان و
شخصیت های گوناگون هست که در سال های گذشته به درجات عالی از تحصیل در رشت ههای مختلف رسیده اند و امروز
می توانند در جایگاه های مختلف ایفای نقش کنند و نیاز نیروی انسانی متخصص و متبحر را در زمینه های گوناگون برطرف
نمایند؛ بنابراین، طبیعی است که استفاده از چهره های مشکوک و بدون پیشینه انقلابیگری در کادر مدیریتی در کشورهایی نظیر
مصر، لیبی و دیگر کشورهایی که در شرف پیروزی هستند، نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه مورد خواست ملتها نیز
.نیست
از دیگر نکاتی که در حوزه جنگ نرم مطرح می شود، توجه به مهربانی دروغین و حیله گرانه دشمن در نشان دادن اصطلاحا
در باغ سبز به رهبران انقلا بهاست. رهبر انقلاب در این زمینه آشکارا اشاره کردند، آنچه هم اکنون بیداری اسلامی را تهدید
می کند، گلوله هایی نیست که به سمت مردم شلیک می شود، بلکه لبخند هایی است که در محافل و مجالس دیپلماتیک به رهبران
بیداری اسلامی تحویل داده م یشود که نمونه بارز آن، برگزاری اجلاس گروه تماس لیبی در ایتالیا بود و از این طریق تلاش
می کنند تا نه تنها خود را از سیبل و نقطه هدف انقلابیون بیرون برند، بلکه تلاش می کنند خود را از حامیان و مدافعین انقلاب ها
نشان دهند تا از این راه، منافع خود را در این کشو رها محافظت کرده و به عبارت بهتر، سر دیگری بر این بدن قرار دهند؛
.سری که باز هم پشت میز مذاکره بنشیند و قرارداد های ننگین گذشته را تأیید و امضا کند
از دیگر نکاتی که مقام معظم رهبری در این بخش بندی به آن اشاره کردند، موضوع پیشنهاد مدل های حکومتی و قانون اساسی
.از سوی دولتمردان غربی است که نهایتاً بار دیگر ملتها را در دام وابستگی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب می اندازد
در اینجا شاید این پرسش مطرح شود که برای پیشنهاد یک مدل حکومتی، چه نیازی به استفاده از روش های نرم هست؟ پاسخ
این پرسش این است که ارایه یک مدل حکومتی نیازمند زمینه سازی و القای ناامیدی و نگرانی نسبت به مدل اسلام حقیقی و
.طرح موضوع ناکارآمدی حکومت دینی از سوی تئوری پردازان وابسته به اردوگاه غرب است
شایان ذکر است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و را هاندازی حکومت مبنی بر ولایت فقیه، تاکنون هزاران مقاله و...
کتاب منتشر و تلاش شده تا با توسل به انواع و اقسام ترفند های نگارشی این مطلب به مخاطبان منتقل شود که اسلامی که متعلق
به ١٤٠٠ سال پیش است، عناصر عملیاتی و اجرایی برای اداره یک حکومت ندارد و به نوعی تلاش شده است از دین یک
مقوله شخصی و صرفاً عبادی ترسیم شود که نقشی در امور جاری و حیات اجتماعی سیاسی بشر نمی نواند داشته باشد. این
تفکر بارها و بارها توسط اندیشمندان و متفکرین اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در فرصت های گوناگون، اشکالات
و تناقضات ماهوی آن تشریح شده است، لیکن امروز می بینیم که از سوی برخی از شخصیت های سیاسی نظیر نخست وزیر
ترکیه دوباره مطرح می شود و جالب توجه اینکه بلافاصله پس از طرح این موضوع، موجی در سراسر کشور های اسلامی در
2
مخالفت با این نگرش فکری برخاست و صراحتاً اعلام شد که این طرز تفکر در میان ملت های اسلامی جایی ندارد و ملتها
.خواستار اجرای شریعت اسلامی در اداره کشور خود هستند
نکته قابل توجه در این بحث، حساسیت و پیچیدگی جنگ نرم در عرصه استحاله تدریجی حکومت هاست؛ به عبارت دیگر،
دشمن برای رسیدن به اهداف جنگ نرم در هر نقطه از جهان ساز و کار ویژه و مناسب با شرایط آن منطقه را طراحی می کند
و به نظر م یرسد، دشوارترین شرایط ممکن برای دشمن، هنگامی است که ساختار سیاسی یک کشور مبتنی بر تعالیم دینی
باشد. در این وضعیت میان مردم و دولت رابطه عمیق و درونی وجود دارد و مخالفت با دولت و هر اقدامی که در چهارچوب
.براندازی تقسیم بندی شود، با مقاومت و مقابله مستقیم مردم روبه رو خواهد شد
خوشبختانه در انقلاب های اخیر، بار اصلی نهضت بر دوش قاطبه مردم است؛ بنابراین، این مردم هستند که از ارزش ها و
اصول خود تا پای جان دفاع م یکنند و این تا هنگامی است که انقلابیون و دولتمردان نسبت به اصول و به تعبیر مقام معظم
.رهبری بر محکمات خود پایبند باشند
البته این به معنای شکست ناپذیر بودن و نفوذ ناپذیر بودن این قبیل نهض تها نیست و کمترین بی توجهی و کوتاهی در حفظ و
تأکید بر اصول اسلامی می تواند منفذی برای ورود و نفوذ دشمن در بدنه حاکمیت باشد، زیرا حتی در بهترین وضعیت نیز
.دشمن روش ها و تاکتی کهای خاص خود را طراحی کرده و به مرحله اجرا م یگذارد
از دیگر مواردی که در عرصه مقابله با جنگ نرم باید نسبت به آن شناخت کافی باشد، توجه به کمیت و کیفیت جریان ارتباطات
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که گریزی از فضای به وجود آمده از تهدیدات ارتباطی، یعنی .و راه های ارتباط با مردم است
در محیط این تهدید، مخاطب با هزاران طول موج .عصر ارتباطات یا اطلاعات و همچنین عصر انفجار اطلاعات نیست
رادیویی، امواج دیجتالی، فیبر نوری، سیگنال های گوناگون و هزاران سایت اینترنتی مورد بمباران خبری و اطلاعاتی قرار
.می گیرد و چاره ای جز تدابیر لازم و فراهم کردن محیط ارتباطی سالم و آنچه امروزه ابر ارتباطی نامیده می شود وجود ندارد
در این راستا، سازمان رادیو، تلویزیون های کشورهای اسلامی، عهده دار مسئولیت سنگینی بوده و لازم است در این شرایط
حساس، وضعیت اطلاع رسانی در میان کشور های اسلامی را ساماندهی کند؛ به عبارت ساده تر، اخبار جهان اسلام به همراه
تحلیل ها و تفاسیر سیاسی باید از طریق رسانه های کشور های اسلامی انجام شود و اجازه ندهیم که اخبار و اطلاعات از فیلتر ها
.و دروازه های خبری شبکه های وابسته به اردوگاه رسانه ای غرب به مردم برسد
امروزه رسانه های متعلق به کشورهای اسلامی و عربی، هم اکنون در جایگاهی بسیار متفاوت نسبت به گذشته قرار دارند و با
وجود کاست یها و اشکالات فراوان در صورت آگاهی و درک شرایط موجود، می توانند اجرای سناریوی ساخته و پرداخته غرب
را با مانع جدی روبه رو کنند و اجازه ندهند فرصتی را که می تواند سرنوشت جهان عرب را تغییر دهد، به آسانی از دست
.برود
رسانه های کشورهای اسلامی در سال های اخیر و اتفاقاتی همچون انتشار کاریکاتور های موهن و ماجرای اهانت به قرآن، این
نکته را به اثبات رسانده اند که اگر درباره موضوعی به اتفاق نظر و فهم مشترک برسند، م یتوانند جریان بین المللی ارتباطات را
.متأثر ساخته و افکار عمومی دنیا را از منویات مسلمانان آگاه سازند
به این ترتیب، این انتظاری کاملا برحق است که در این شرایط حساس که دنیای اسلام در آستانه یک نقطه عطف تاریخی است،
همه رسانه های جهان اسلام، یکپارچه و تمام عیار وارد میدان شده و به رسالت واقعی خود رفتار کنند و این موج عظیم و
.قدرتمند را به راهی هدایت کنند که ریشه و بنیان همه دیکتاتورهای دست نشانده غرب را از جا برکند