.تاریخ روابط و قراردادهای مرزی کویت و عراق ، فروردین ١٣٨٣
ترسیم الحدود الکویتیة  العراقیة
در این اثر سعی شده است با نگاهی گذرا به قراردادها و قطعنامه های امضاء شده توسط عراق و کویت، به
نحوه اجرای این قطعنامه ها و تغییراتی که به ایجاد جهت گیری های تجاوزکارانه و تحمیل زور بر منطقه
منتهی شده پرداخته شود. در همین راستا تنها به اسناد معتبر و حقایق غیرقابل انکار استناد شده است .
موضوعات :عراق - مرزها - کویت؛ کویت - مرزها - عراق؛ عراق - روابط خارجی - کویت؛ کویت -
روابط خارجی - عراق؛ جنگ عراق و کویت، ١٩٩٠  ١٩٩١
/صحیفه خرد
٢ .ریشه های تهدید عراق ، مهر ١٣٧٩
در این مقاله به علل و عوامل ایجاد چالش و تحول در خاورمیانه توسط عراق می پردازد که به دو علت
اصلی داخلی یعنی مشکلات داخلی عراق از قبیل حزب بعث و تفکرات آن  اقلیت ها و مشکل کردها در
عراق  شخصیت صدام و علل و عوامل خارجی، موقعیت منطق های و نحوه روابط عراق با کشورهای
منطقه می پردازد. به عبارت دیگر عراق حادثه سازترین و تهدید کننده ترین کشور منطقه خاورمیانه که نمود
آن را می توان در حمله به ایران، سرکوب کردهای عراق، استفاده از سلاح های شیمیایی، حمله به کویت و
ترساندن دیگر کشورهای منطقه دانست .
؛١٣۶٧ - موضوعات :عراق - سیاست و حكومت ؛ حزب بعث(عراق(؛ جنگ ایران و عراق، ١٣۵٩
١٩٩١ ؛ حسین التكریتی، صدام، ١٩٣٧ - ؛ سیاست نظامی - عراق - جنگ عراق و آویت، ١٩٩٠
نگاه
٣ .تصمیم عراق برای آغاز جنگ در سال های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ ، شهریور ١٣٨٢
وقوع دو جنگ دامنه دار در آغاز دهه های ٨٠ و ٩٠ میلادی، تحولات منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل را
تا مدت ها تحت تاثیر قرار داد. سئوال اصلی مقاله حاضر این است که چرا عراق در آغاز این دو دهه
تصمیم به آغاز جنگ با همسایگان خود گرفت؟ به نظر نویسنده، ملاحظات امنیتی در تصمیم رهبران
عراق نقش مهمی داشته است و تفسیرهای دیگری چون واقع گرایی تهاجمی یا بحران اقتصادی ناتوان از
تبیین و توضیح علل وقوع جنگ است. به عبارت دیگر، نیروی برانگیزاننده صدام حسین برای آغاز جنگ
با ایران و کویت، باور وی به تلاش نیروهای بیگانه برای ب یثبات کردن رژیم بعث عراق بود. صدام
معتقد بود که به رغم این تلاش ها عراق از شانس و توانایی خوبی برای پیروزی در جنگ برخوردار است .
؛١٣۶٧ - موضوعات :عراق - سیاست خارجی؛ سیاست نظامی - عراق؛ جنگ ایران و عراق-، ١٣۵٩
١٩٩١ - جنگ عراق و کویت ، ١٩٩٠
مطالعات خاورمیانه
۴ .مرکز مطالعات و تحقیقات کویت ، شهریور ١٣٨۴
Center for Research and Studies on Kuwait
مرکز مطالعات و تحقیقات کویت در سال ١٩٩٢ پس از عقب نشینی عراق از خاک کویت، با نظارت
شورای وزیران این کشور و به منظور گردآوری اسناد و مدارک به جا مانده از نیروهای عراقی و تحلیل و
بررسی ابعاد و اهداف تهاجم عراق به کویت بنیان نهاده شد .
موضوعات :مرکز مطالعات و تحقیقات کویت؛ کویت - موسسات تحقیقاتی؛ کویت - تاریخ ؛ فرهنگ -
2
- کویت ؛ کویت - وضع سیاسی و اجتماعی ؛ کویت - سیاست و حکومت ؛ جنگ عراق و کویت، ١٩٩٠
١٩٩١ - اسناد و مدارک
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان( ٢)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
۵ .جنگ دوم خلیج فارس: تحلیل تاریخی ، آذر ١٣٨٢
در تبیین ریشه ها و علل جنگ دوم خلیج فارس دیدگاه های متفاوتی مطرح است، نظیر: ادعاهای ارضی
تاریخی عراق نسبت به کویت؛ اختلافات مرزی دو کشور، تنگنای ژئوپلیتیک عراق و کوشش پیوسته
زمامداران آن برای غلبه به این معضل، ناکامی های سیاسی  نظامی و راهبردی عراق در جنگ ٨ ساله با
ایران، بر هم خوردن موازنه نظامی  امنیتی در منطقه خلیج فارس پس از پایان یافتن جنگ با ایران،
جاه طلبی های صدام حسین و رفتارهای دیپلماتیک دوگانه و مبهم آمریکا در برابر تهدیدهای صدام حسین
علیه کویت. این جنگ با حمله نظامی عراق به کویت در ١١ مرداد ١٣۶٩ آغاز شد و در ٩ اسفند ١٣٧٠
با شکست عراق پایان یافت .
١٩٩١ ؛ عراق - سیاست خارجی؛ استراتژی نظامی - عراق؛ - موضوعات :جنگ عراق و کویت، ١٩٩٠
ایالات متحده - سیاست خارجی؛
تاریخ روابط خارجی
۶ .سازمان ملل متحد؛ بازیگری با نقش های متفاوت ، آذر ١٣٨۵
با توجه به شرایط متحول نظام بین الملل، انتظارات از سازمان ملل متحد، از بدو تاسیس تاآنون تغییر آرده
است. با پایان جنگ سرد نیز به نظر می رسید سازمان ملل متحد می تواند نقشی تعیین آننده در مدیریت
بحران ها ایفا نماید، اما مرور زمان و مواجهه این سازمان با بحران های بین المللی نشان داد آه این طور
نیست و آماآان قدرت های بزرگ در تصمیمات و اقدامات آن، نقش بسزایی ایفا می آنند. در این مقاله،
تفاوت رفتاری سازمان مذکور به صورت مقایسه ای در مواردی چون آویت ( ١٩٩٠ )، عراق ( ٢٠٠٣ ) و
لبنان ( ٢٠٠۶ ) بررسی نقادانه شده است .
موضوعات :سازمان ملل متحد؛ سازمان ملل متحد. شورای امنیت - قطعنامه ها؛ جنگ عراق و کویت،
١٩٩١ ؛ عراق - تاریخ - حمله ایالات متحده، ٢٠٠٣ ؛ لبنان - سیاست و حکومت - دخالت - ١٩٩٠
اسرائیل؛
ماهنامه زمانه
٧ .کویت در روزهای اشغال ، دی ١٣٨٧
کتاب حاضر، حاصل دیدهای نویسنده در کویت پس از ورود نظامیان به حریم آن کشور است. واقعیت این
است که این کتاب به گونه ای کاملا بی طرفانه به رشته تحریر درآمده و یادآور می شود که نگارندگان از
افسران ارتش عراق اند و در داخل کویت مسئولیت هایی برعهده داشتند. در این کتاب، خاطرات واقعی،
شقاوت نظامیان در کویت و « ضمیمه سازی « گرفتاری کویتی ها، رمز و راز و انگیزه تصمیم گیری درباره
فعالیت هایشان در آنجا منعکس گردیده است .تمامی محورهای یادشده در این کتاب، متضمن اسناد محرمانه
و تصاویر رنگی از هر حادثه یا قضیه است .
موضوعات :هاشم، احمد، خاطرات ؛ مطلک، محمد، خاطرات؛ جنگ عراق و کویت، ١٩٩٠  ١٩٩١ م
خاطرات ؛ سربازان  عراق  خاطرات
/انتشارات سوره مهر
٨ .کویت بدون آمریکا هرگز ، مهر ١٣٨٣
روزنامه الحیات، مصاحبه ای با آقای شیخ محمد الصباح السالم الصباح، وزیر خارجه کویت ترتیب داده
است. وی در این مصاحبه پیرامون مسائلی از قبیل سیاست اسرائیل، روابط آمریکا و کویت، سرنوشت
اسرا و مفقودین کویتی در عراق، دریافت غرامت کویت از عراق، برخورد دولت کنونی عراق با کویت و
حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به اظهارنظر پرداخته است. وی در این مصاحبه گفت :ملت و دولت
3
کویت با رغبت تمام خواستار حضور آمریکا شده اند و چه بسا اگر آمریکا در کویت حضور داشت، هیچ گاه
عراق به این کشور حمله نمی کرد .
- موضوعات :کویت - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ جنگ عراق و کویت ، ١٩٩٠
١٩٩١ ؛ الصباح، محمد الصباح السالم - مصاحبه ها
شرق
١٩٩٠ ، آذر ١٣٨۵ - ٩ .شورای امنیت و جنگ خلیج فارس در سال ٩١
بررسی چگونگی تصمیم گیری در شورای امنیت برای مقابله با تهاجم عراق به کویت در سال ١٩٩٠ و
مقایسه آن با بحران ٢٠٠٣ ، تا کنون مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران داخلی قرار گرفته است. این
مقایسه به خوبی نشانگر تغییر تدریجی رویکرد ایالات متحده به مسائل جهانی و نوع نگاه آن به شورای
امنیت ملل متحد است. به گونه ای که امروز این پرسش پدید آمده است که آیا آمریکا اساسا به سازمان ملل
متحد و ارکان آن نیازی دارد؟ محتوای نوشتار حاضر به این دلیل اهمیت بیشتری دارد که بیانگر رویکرد
صاحب نظران آمریکایی به اصلاحات مورد نظر در شورای امنیت با توجه به بحران عراق و پیامدهای آن
است .
؛١٩٩١ - موضوعات :سازمان ملل متحد . شورای امنیت؛ امنیت بین المللی؛ جنگ عراق و کویت ، ١٩٩٠
عراق - تاریخ - حمله ایالات متحده - ٢٠٠٣ م.؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ واقعه یازده سپتامبر
٢٠٠١ - نتایج و تاثیرات
فصلنامه مطالعات خاورمیانه
١٠ .صد جنگ برتر جهان : جنگ خلیج فارس ، بهمن ١٣٨۴
جنگ ۴٣ روزه خلیج فارس، یکی از ١٠٠ جنگ بزرگ تاریخ به شمار می آید که عراق آغازگر آن بوده
است. طی جنگ ایران و عراق در سال های ١٣۵٩ تا ١٣۶٧ ، اعراب و غرب که ایران را بزرگترین
دشمن خود فرض می کردند، با کمک تسلیحاتی به عراق، این کشور را به قدرت اول منطقه تبدیل کردند؛
بی آنکه بی اندیشند که این نیروی تهاجمی عظیم پس از جنگ با ایران به چه کار عراق خواهد آمد. همین
امر موجب حمله عراق به کویت درسال ١٣۶٩ گردید. از طرفی آمریکا نیز که عراق گمان می برد به
مذاکره با آنان بنشیند، عقب نشینی عراق از کویت را خواستار شد و پس از آن به بهانه کویت تصمیم گرفت
تا ماشین جنگی صدام را ازکار بیاندازد و در زمانی اندک این حمله به قبول شکست از سوی صدام و
آزادی کویت انجامید .
١٩٩١ ؛ سیاست - ١٣۶٧ ؛ جنگ عرق و کویت، ١٩٩٠ - موضوعات :جنگ ایران و عراق، ١٣۵٩
نظامی- عراق ؛ عراق - سیاست خارجی ؛ ایالات متحده - سیاست خارجی